Nieuws - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Menu
Ga naar de inhoud

Nieuws

Direkt boven deze tekst ziet u meerdere tabbladen.

De titel van elk tabblad verwijst naar het onderwerp waarover op het betreffende tabblad meer informatie wordt gegeven.
De volgorde van de tabbladen is chronologisch, dus het tabblad met het laatste nieuws zit u het meest links.
Energietoeslag door gemeente
 
Vanaf mei 2022 keert de gemeente een energietoeslag uit van € 1.300 aan huishoudens met een laag inkomen.
Bent u een inwoner met een laag inkomen en al bekend bij de gemeente, omdat u al ondersteuning ontvangt? Dan ontvangt u voor 1 augustus 2022 de toeslag op de rekening van uw huishouden.
Bent u een inwoner met een laag inkomen, maar nog niet bekend bij de gemeente? Uw aanvraag moet gecontroleerd worden. Helaas duurt dit langer doordat er veel aanvragen zijn. Zodra u een brief, beschikking, per post heeft ontvangen dan wordt de toeslag binnen 2 weken op uw rekening gestort.

Inwoners die geen aanvraag hoeven te doen
Inwoners met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Dit zijn inwoners:
·  met een bijstandsuitkering
·  in de schuldhulpverlening
·  met inkomensondersteuning. Hieronder valt:  
o    Bijzondere Bijstand
o    Individuele Inkomenstoeslag
o    Individuele studietoeslag
o    Het Meedoen budget
 
De energietoeslag wordt in 2022 op de rekening van het huishouden gestort.
 
Inwoners die wel een aanvraag moeten doen?
 
Inwoners die niet bekend zijn bij de gemeente maar wel een laag inkomen hebben, kunnen een aanvraag doen. In onderstaande gevallen is er sprake van een laag inkomen.
·  Een laag inkomen voor alleenstaanden is maximaal € 1.322,18 per maand
·  Een laag inkomen voor gehuwden/samenwonenden is maximaal € 1.888,84 per maand
·  Een laag inkomen voor een alleenstaande pensioengerechtigde is maximaal € 1.470,80 per maand
·  Een laag inkomen voor een pensioengerechtigd echtpaar is maximaal € 1.992,43 per maand
 
De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld en gelden voor mensen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
Het aanvraagformulier voor de energietoeslag kunt u via de volgende link downloaden: Aanvraagformulier voor energietoeslag. (hoorn.nl)

Op 5 juli heeft Mark Rutte bekend gemaakt dat er nog een extra energietoeslag voor lage inkomens komt van € 500,00.
Deze worden inmiddels uitbetaald.

Voor hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij:
Inloopspreekuren van 1.Hoorn, zie de website van de gemeente voor tijden en lokaties.

Formulierenbrigade:
Maandag van 14.00 - 16.00 uur   Centrale Bibliotheek, Wisselstraat 8.
Dinsdag   van 14.00 - 16.00 uur   BiebPunt, Grote Beer 3A

Wijkinfopunten:
Maandag   van 09.30 tot 12.00 uur  De Cogge, Akkerwinde 44, tel. 0229-238546
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur  Grote Waal, Grote Beer 3,  tel. 0229-280940
Dinsdag     van 10.00 tot 12.00 uur  De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, tel. 0229-855700
Maandag t/m donderdag van 09.30 tot 11.30 uur, Kersenboogerd, Brederodegracht 1, tel. 0229-237932

Neem in ieder geval de volgende stukken mee als u een aanvraag wil indienen:
Identiteitsbewijs en bankpas of bankafschrift waarop het rekeningnummer staat waarop de energietoeslag uitbetaald moet worden.


Hulp bij rondkomen
Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekeningen betalen? Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? Of bent u financieel getroffen door de coronacrisis?  

1.Hoorn kan u hierbij helpen.
Hulp bij crisis
Neem gelijk contact op met 1.Hoorn als dreigt dat:
 • u uit uw woning moet
 • uw gas, elektra en/of water afgesloten wordt
Bel 0229 25 22 00 en vertel wat er aan de hand is.
De medewerker van 1.Hoorn nodigt u direct uit voor een persoonlijk gesprek.
Huurtoeslagwijziging brengt huurders met hogere huur in de problemen
Het kabinet wil de hoogte van de huurtoeslag gaan baseren op een ‘normhuur’, een fictieve huurprijs, in plaats van op de echte huur die iemand betaalt. Juist huurders met een hogere huur zijn hiervan de dupe. Bovendien wordt de basishuur (het deel van de huur dat een huurtoeslagontvanger helemaal zelf betaalt) verhoogd. Door de hogere basishuur gaan alle huurtoeslagontvangers erop achteruit.
Door de overstap naar de normhuur gaan er honderdduizenden huurders op achteruit, waarschuwen  Woonbond, Aedes en VNG in een gezamenlijk persbericht. De wet gaat aan de hand van drie ‘normhuren’ bepalen tot welke huurprijs iemand huurtoeslag krijgt. Er komt een normhuur voor jongeren (€442,46) , één voor volwassenen (€520,-) en één voor grote gezinnen en mensen met een handicap in een aangepaste woning (€597,-).

De wetswijziging is op 5 juli in consultatie gegaan. Via deze website(externe link) kunnen mensen reageren op de internetconsultatie. Dat kan tot 2 augustus 2022.

Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen meteen minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Het effect op de lange termijn is nog onduidelijk, dit aantal kan zelfs oplopen tot 700.000 huishoudens. Juist gezinnen en alleenstaanden die huurtoeslag ontvangen, kunnen dat geld niet missen in een tijd waarin velen van hen al in problemen komen door stijgende prijzen. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat de bestaanszekerheid van meer huurders onder druk komt te staan en zij verwachten daarmee een groter beroep op regelingen voor financiële ondersteuning.

Het kabinet heeft voorstellen gedaan om de huurtoeslag aan te passen. De meest ingrijpende wijziging is om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. Huurtoeslagontvangers met een hogere huur gaan er daardoor op achteruit. Via een internetconsultatie kunnen partijen vanaf vandaag op de voorstellen reageren.

Vrees voor toename betaalbaarheidsproblemen
Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn een half miljoen tot zo’n 700.000 huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) door de voorstellen minder huurtoeslag ontvangen dan nu. Dat verschil kan variëren van enkele euro’s tot 100 euro per maand. Het gaat om huurders die in een sociale huurwoning (komen te) wonen met een huur boven 550 euro. Minder huurtoeslag maakt het voor hen alleen maar moeilijker om rond te komen in tijden van stijgende kosten in levensonderhoud. De huurtoeslag is het instrument waarmee de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt voor betaalbaar wonen. De invoering van normhuren zet dit zwaar onder druk, stellen Aedes, VNG en Woonbond.

Effect normhuren op lange termijn onzeker
Onlangs werd met het kabinet (nationale prestatieafspraken) afgesproken dat de huur van alle bewoners met een inkomen tot 120% van het minimum éénmalig wordt verlaagd naar 550 euro, zo mogelijk al in 2023. Met deze huurverlaging vangen woningcorporaties de eerste effecten van de aanpassing van de huurtoeslag voor een grote groep van hun huurders op. Dat geldt overigens niet voor huurtoeslagontvangers in de particuliere huursector, waar geen afspraken gelden over huurverlaging voor sociale huurders.

Het effect op lange termijn is nog niet duidelijk, het voorstel wordt in consultatie gebracht terwijl de impactanalyse nog niet klaar is. Nieuwe huurders die in een sociale huurwoning komen met een huurprijs boven 550 euro gaan voortaan veel minder huurtoeslag krijgen. Dat geldt dus ook voor huurders die verhuizen. Zodoende kan het aantal huurders dat ermee te maken krijgt alsnog oplopen tot wel 700.000. Dat effect kunnen woningcorporaties nooit opvangen, want daarmee komen ook de vorige week ondertekende prestatieafspraken met het kabinet over gematigd huurbeleid en investeringen in gevaar.

Geschikt huis voor veel huishoudens nauwelijks nog beschikbaar
Het argument van het kabinet voor normhuren is dat het aan huurders zelf is om te kiezen voor een beter en duurder huis. Deze keuze bestaat echter alleen op papier, terwijl het niet gaat om onnodige luxe, maar om bestaanszekerheid. Een groter gezin heeft voldoende ruimte nodig, ouderen zijn afhankelijk van extra voorzieningen in de woning. Velen komen niet meer in aanmerking voor de woningen die bij hun huishouden passen. Normhuren heeft op langere termijn ook tot gevolg dat huishoudens met de laagste inkomens meer en meer in dezelfde buurten komen te wonen , terwijl gemengde wijken veel beter zijn voor de leefbaarheid.

Huurtoeslag verbeteren, niet afschaffen
De huurtoeslag wordt algemeen beschouwd als een goed werkende en effectieve maatregel. Wel vraagt ongeveer 1 op de 10 huurders die er recht op heeft, geen huurtoeslag aan. En een deel van de huurders krijgt te maken met terugvorderingen of nabetalingen. Invoeren van normhuren is echter geen oplossing voor deze problemen, de meeste daarvan worden veroorzaakt door onjuiste inkomensgegevens.

Het voorstel lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens om - in het kader van de toeslagendiscussie - de huurtoeslag op termijn af te schaffen. Dat mag volgens Aedes, VNG en Woonbond geen doel op zich mag zijn. De prijs voor een eenvoudiger systeem wordt nu gelegd bij huurders, woningcorporaties en gemeenten. Huurtoeslag moet gewoon worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke huur van de bewoner.


Nationale prestatieafspraken
De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Op 30 juni 2022 zijn de afspraken getekend.  
De belangrijkste afspraken zetten we hieronder voor u op een rij.

- Huurverlaging
Huurverlaging in 2024 voor huurders op 120% van het sociaal minimum. Dat betekent dat 510.000 hurende huishoudens huurverlaging krijgen tot onder €550,- per maand.

- Huurstijging lager dan loonstijging
Een lagere  jaarlijkse huurverhoging.  De maximaal toegestane stijging van de huursom moet 0,5 procentpunt onder de stijging van de gemiddelde cao-lonen liggen.  Doordat de maximale huurstijging lager is dan de loonontwikkeling, gaan sociale huurders er jaarlijks  in huurquote iets op vooruit.

- Gratis isoleren
Corporaties isoleren huurwoningen zonder dat hier een huurverhoging voor gevraagd wordt. Doordat de energierekening daalt en de huurprijs gelijk blijft gaat de huurder er op vooruit.

- Aanpakken onzuinige en slechte woningen
In 2028 zijn er geen woningen meer met een slecht energielabel (E,F en G). In 2030 zijn  450.000 corporatiewoningen aardgasvrij gemaakt en 675.000 corporatiewoningen vergaand geïsoleerd. Corporaties investeren tot en met 2030 jaarlijks €200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud. Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk- en sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit.


Wijzigingen voor sociale huurwoningen in 2022
In 2022 wijzigt er aardig wat voor sociale huurwoningen.
Naast de normale wijzigingen voor recht op huurtoeslag en maximale aanvangshuur voor een sociale huurwoning, wordt er ook een inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd voor huurders met een hoog inkomen.
Met welk inkomen heb je nog toegang tot een sociale huurwoning?
En hoe hoog mag de huurverhoging zijn het komende jaar?
De Woonbond zet belangrijke wijzigingen voor huurders en woningzoekers in 2022 op een rij, zie voor meer info deze link

Wat kost een sociale huurwoning?
 
Verhuis je in 2022 naar een sociale huurwoning? Dan kan de (kale) huur van die woning maximaal € 763,47 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2022, maar al jaren zo. Ook niet nieuw is dat zowel woningcorporaties als beleggers sociale huurwoningen kunnen verhuren. Met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens huur je niet in de vrije (geliberaliseerde) sector, maar in de sociale (door de overheid gereguleerde) sector.
Met welk inkomen kan ik sociaal gaan huren bij een woningcorporatie?
 
Vanaf 2022 gelden er twee inkomensgrenzen, die afhangen van het type huishouden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alleenwonenden en meerpersoonshuishoudens.
 
 • € 40.765 voor alleenwonenden
 • € 45.014 voor      meerpersoonshuishoudens
 • Eenpersoonshuishouden, nog geen      AOW  - €24.075
 • Meerpersoonshuishouden, nog      geen AOW  -  €32.675
 • Eenpersoonshuishouden, AOW      -  €23.975
 • Meerpersoonshuishouden, AOW      -  €32.550
 • Alleenwonenden met een inkomen      tussen €47.948 en €56.527
 • Meerpersoonshuishoudens met een      (gezamenlijk) inkomen tussen €55.486 en €75.369
 • Alleenwonenden met een inkomen      hoger dan €56.527
 • Meerpersoonshuishoudens met een      (gezamenlijk) inkomen hoger dan €75.369    
 • Alleenwonenden met een inkomen      tussen €47.948 en €56.527
 • Meerpersoonshuishoudens met een      (gezamenlijk) inkomen tussen €55.486 en €75.369
 • Alleenwonenden met een inkomen      hoger dan €56.527
 • Meerpersoonshuishoudens met een      (gezamenlijk) inkomen hoger dan €75.369    
 
Daarnaast hebben corporaties nog 7,5% 'vrije toewijzingsruimte'. Dat wil zeggen dat ze 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mógen toewijzen, maar daar zijn ze niet toe verplicht. Voor commerciële verhuurders (particuliere huisbazen en vastgoedbeleggers) die sociale huurwoningen verhuren gelden deze regels niet.
Wat kost sociaal gaan huren als ik een laag inkomen heb?
 
Heb je een laag inkomen en ga je in 2022 bij een woningcorporatie huren? Dan betaal je maximaal € 633,25 (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 678,66 (grotere huishoudens). Dat komt door het ‘passend toewijzen’ dat woningcorporaties al een paar jaar moeten doen. Minstens 95% van de woningen die corporaties verhuren aan huishoudens met een laag inkomens moet een betaalbare huur hebben. Welke huurprijs als ‘betaalbaar’ geldt schuift ieder jaar een beetje op. In de praktijk ziet de overheid alles onder de aftoppingsgrens voor huurtoeslag als 'betaalbare huur'.
Wat ziet de overheid als ‘laag inkomen’?
 
Voor ‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen van woningcorporaties gelden -al jaren- inkomensgrenzen. De bedragen die bij deze grenzen horen schuiven ieder jaar een beetje op. Voor 2022 zijn de bedragen:
   
Wat wordt de huurverhoging per 1 juli?
 
Dat hangt van verschillende dingen af.  Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan voor vrijesectorwoningen.  Huur je een sociale huurwoning én heb je een relatief hoog inkomen? Nieuw is dat de verhuurder dan een huurverhoging in euro’s mag vragen, in plaats van een huurverhoging dat een percentage is van de huidige huur. Huur je een sociale huurwoning met een lage huur, maar heb je géén hoog inkomen? Nieuw is dat de verhuurder de huur dan mag verhogen met maximaal €25 per maand. Heb je géén hoog inkomen en ook geen lage huur? Dan geldt de ‘reguliere’ huurverhoging voor sociale huurders.  Dat is wél een huurverhoging in percentages.

Sociale huurwoning (geen lage huur, geen hoog inkomen)
 
De jaarlijkse huurverhoging mag voor deze huurders in een sociale huurwoning niet hoger zijn dan 2,3 procent.  
 
Sociale huurwoning (relatief hoog inkomen)
 
In 2022 mogen verhuurders forse huurverhogingen vragen aan sociale huurders met een relatief hoog inkomen. Het kan gaan om een huurverhoging van maximaal €50 per maand. Of om een huurverhoging van maximaal €100 per maand. Die huurverhoging komt in de plaats van de ‘gewone’ huurverhoging in percentages. Om te bepalen welke huurverhoging voor jou geldt kijkt de verhuurder naar de samenstelling van je huishouden en je inkomen.  
 
Maximaal €50 per maand
   
Maximaal €100 per maand
 
Door de huurverhoging mag je huur nooit hoger worden dan de maximumhuur die volgens het puntenstelsel gevraagd mag worden voor jouw huurwoning.
 
Sociale huurwoning met lage huur
 
Heb je een sociale huurwoning met een maandelijkse huur van €300 of minder? Dan mag je huur met maximaal €25 omhoog. Die huurverhoging komt in de plaats van de ‘gewone’ huurverhoging in percentages.
 
Vrije sector huurwoning
 
In de vrije sector geldt dat de huur bij de jaarlijkse huurverhoging maximaal 1% boven inflatie mag stijgen. De inflatie over 2021 was 2,3%. Daarmee ligt de maximale huurverhoging op 3,3%. Staat er een lager percentage in je huurcontract? Dan geldt dát percentage als het maximum voor jouw huurverhoging.VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud